بررسی اثر تعدیل کننده ی افشای داوطلبانه بر رابطه ی بین پایداری سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

نقش اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی، فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه    منابع استت ا از طرفی مداران بوننان نیااندنان ستتهامداران میست استت  به نننه ای عی  کنند که لزوما در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد لذا منضنع شفافی  صنرت های مالی و              پااداری افشتتای اطلاعات ارا ه شتتد  در عن بوننان اه راهسار عیوی منرد تنره  رار نرفته استت ا از عنجا یسه افشتتای ایتیاری اسی از مفاهیم کویدی و تاثیرنذار می باشتتد اثر عن بر رابیه بیت پااداری  سند و عدم تقارن اطلاعات را منرد بررسی  رار می دهیما با کشف اات روابط به مداران شرک       ها،  برای ایذ تصیییات درس  کیه می شند و سرمااه نذاران نیز برای انتخاب بهترات سرمااه نذاری       44 فرضیه،  توداد 4 از اات اطلاعات استفاد  می کنندا  برای بررسی منضنع تحقیق با در نظر نرفتت    از طراق تحو ی  داد  ها ی ترکیبی به روش  تابونای  منرد 7837 تا  7841 شتتترک  ط ی دور  زمان ی بیت افش ای  ، تحوی    رار داد  ااما نتااج نشان می دهد که بیت پااداری سند و عدم تقارن اطلاعاتی ایتیاری و پااداری سند ، بیت افشای ایتیاری و عدم تقارن اطلاعاتی و بیت افشای ایتیاری بر رابیه   میان  پااداری   ستتتند و عدم تقارن اطلاعاتی رابیه موناداری ورند داردا       در اات تحقیق از ستتتنجه  پااداری سند برای انداز  نیری کیفی  سند استفاد  شد  اس ا

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن نیک سرشت؛قاسم روحی؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر تعدیل کننده ی افشای داوطلبانه بر رابطه ی بین پایداری سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/1049

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن نیک سرشت؛قاسم روحی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل