ارتباط بین طول عمر شرکت با سطح افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

 در این تحقیق با توجه به اهمیت افشای اطلاعات، در تصمیمگیریهای اقتصادی به بررسی افشای داوطلبانه اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است همچنین ارتباط بین  برخی از ویژگیهای خاص شرکتها و سطح افشای داوطلبانه آنها و همچنین تاثیر عمر شرکت بر افشای اختیاری بیان شده است. در -0931(  ساله مورد تحقیق 5 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دورهی 87راستای این هدف، تعداد ) در مورد آنها مورد دسترس بود، انتخاب گردید. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیهها از رگرسیون چند متغیره 0971 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین اندازه و عمر (سن) شرکتها با سطح افشای داوطلبانه آنها رابطه معنیداری وجود دارد.   

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، ارتباط بین طول عمر شرکت با سطح افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/1112-The-relationship-between-the-company-and-the-level-of-voluntary-disclosure-lifetime

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل