بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری، با هوش در مهد کودک های دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده مقاله

خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند تعاملات مناسب میان والدین و فرزندان نقش بسیار مهمی در ایجاد تحولات شناختی و اجتماعی در کودکان دارد لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین سبک های فرزند پروری با هوش در بین کودکان مهد کودک انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 4939 بوده است. از - حاضرشامل تمامی کودکان مهدهای کودک دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 4931 این میان 93 نفر بر اساس فرمول مورگان به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه شیوه فرزند پروری بامریند و آزمون هوش آدمک گودیناف استفاده و داده ها نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که سبک فرزند پروری اقتدار منطقی والدین باهوش spss گام به گام از طریق نرم افزار کودکان رابطه معنادار داشت. از بین سه سبک فرند پروری سبک اقتدار منطقی والدین توانست حدود 49 درصد واریانس هوش را تبیین نماید. دوسبک دیگر شیوه های تربیتی )سبک آزاد گذاری مطلق و استبدادی( نتوانستند تغییرات هوش را تبیین نمایند. این یافته ها می تواند بیانگر این باشد که سبک های فرزند پروری یکی از عوامل تعیین کننده در هوش کودکان است و بدین منظور باید مورد بررسی و پژوهش بیشتر قرار گیرد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم فراغتی؛2.حسین اسکندری؛3.زهرا عزیزی راد؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری، با هوش در مهد کودک های دانشگاه علوم پزشکی ایران، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/243-Investigate-the-relationship-between-parenting-style,-intelligence,-Iran-University-of-Medical-Sciences-in-nursery

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم فراغتی؛2.حسین اسکندری؛3.زهرا عزیزی راد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل