شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی

چکیده مقاله

این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بوده و به صورت مقطعی اجرا شده و از نوع هدف
کاربردی و دارای ماهیت کیفی بوده است.این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر
دانش صورت گرفته است.این تحقیق در چهار مرحله صورت در مرحله اول که شامل مطالعات کتابخانه
ای می شود تعدادی از عوامل پس از چند مرحله غربال گری شناسایی شد. در مرحله بعد با روش گلوله
برفی 51 تن از خبرگان انتخاب و سپس فرم پرسشنامه خود ساخته در بین خبرگان توزیع، و با روش
15 عامل انتخاب گردید. EXEl مقایسه میانگین کل عوامل با میانگین هر عامل توسط نرم افزار 2013
در مرحله بعد با مراجعه به خبرگان چهار عامل زیر ساخت دانش،مدیریت منابع انسانی متناسب با حوزه
نوآوری و دانش،مدیریت دانش و شبکه نوآوری به عنوان بعد و مابقی عوامل به عنوان شاخص از این 15
عامل استخراج شد .نهایتاٌ بر اساس این چهار بعد و شاخصهای آن پرسشنامه دیگری تنظیم و روایی و
پایائی آن به تایید رسید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین ولی بحرینی؛سعید خیاط مقدم ؛ ۱۳۹۳، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/2510-شناسایی-عوامل-موثر-بر-نوآوری-مبتنی-بر-دانش-با-روش-دلفی

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین ولی بحرینی؛سعید خیاط مقدم ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل