رابطه سبک های فرزند پروری با خودپنداره و ترس از موفقیت در دانشجویان

چکیده مقاله

شیوه های فرزند پروری، چهارچوب مهمی است كه پیش بینی كننده چگونگی رفتار فرد در بزرگسالی است .
باتوجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و پیامدهایی كه هركدام از سبک ها به دنبال دارند، پژوهش حاضر با
هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با خودپندارنده و ترس از موفقیت در دانشجویان انجام شد. پژوهش
حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانششگاه تهران بود كه با روش
نمونه گیری تصادفی خوشه ای 033 نفر ) 053 دانشجوی دختر و دانشجوی پسر 053 ( به عنوان نمونه انتخاب
شدند و به پرسشنامه سبک های فرززند پروری بامریند، خود پنداره راجرز و مقیاس ترس از موفقیت ذاكرمن
و الیسون پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل آماری در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی از همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان، با استفاده ازنرم افزار آماری spss20 انجام شد. یافته
ها نشان داد بین سبک فرزند پروری مستبدانه و خود پنداره ارتباط منفی معنادار وجود دارد. هم چنین بین
فرزند پروری مستبدانه و ترس از موفقیت ارتباط مثبت معنار وجود دارد. هم چنین سبک های فرزند پروری
پیش بین خوبی ) P= 0.003 3 برای ترس از موفقیت و خود پنداره دانشجویان است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پریا فرهادی رامین؛دکتر مهرانگیز پیوسته گر؛ ۱۳۹۳، رابطه سبک های فرزند پروری با خودپنداره و ترس از موفقیت در دانشجویان، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/4409-The-relationship-between-parenting-styles-and-students-self-concept-and-fear-of-success-BAD-00737-AC-parya-farhagi-ramin-dr.-Mehrangez-Paievasteegare-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پریا فرهادی رامین؛دکتر مهرانگیز پیوسته گر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل