بررسی اثر اسید لینولئیک مزدوج در جیره ی جوجه های گوشتی بر عملکرد و سیستم ایمنی

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

امروزه مصرف مکمل های جیره در کاهش بیماری ها و تلفات در طیور مورد توجه قرار گرفته است. از
جمله ی این مکمل ها ، اسید چرب لینولئیک مزدوج ) CLA ( است که می توان از آن در تامین اهداف
مذکور ، غنی سازی گوشت جوجه ها و استفاده از اثرات درمانی آن در انسان بهره جست. در این مقاله از
033 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه رأس 033 به مدت 6 هفته ) 24 روزگی( در قالب یک
آزمایش تصادفی با 5تیمار، 5 تکرار و تعداد 24 قطعه جوجه به ازای هر تکرار استفاده گردید. در تیمارهای
آزمایشی CLA با نسبتهای مختلف جایگزین 0 درصد سهم کل روغن موجود در جیره شد. نتایج این
بررسی نشان داد که تیمارهای آزمایشی باعث کاهش میانگین وزن، افزایش وزن روزانه و میزان دان
مصرفی در کل دوره پرورش شدند. نتایج آزمایش تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل در 23
روزگی و اثر تیمار ها بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی دارای اختلاف معنی داری بود