بررسی اثر اسید لینولئیک مزدوج در جیره ی جوجه های گوشتی بر عملکرد و سیستم ایمنی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

امروزه مصرف مکمل های جیره در کاهش بیماری ها و تلفات در طیور مورد توجه قرار گرفته است. از
جمله ی این مکمل ها ، اسید چرب لینولئیک مزدوج ) CLA ( است که می توان از آن در تامین اهداف
مذکور ، غنی سازی گوشت جوجه ها و استفاده از اثرات درمانی آن در انسان بهره جست. در این مقاله از
033 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه رأس 033 به مدت 6 هفته ) 24 روزگی( در قالب یک
آزمایش تصادفی با 5تیمار، 5 تکرار و تعداد 24 قطعه جوجه به ازای هر تکرار استفاده گردید. در تیمارهای
آزمایشی CLA با نسبتهای مختلف جایگزین 0 درصد سهم کل روغن موجود در جیره شد. نتایج این
بررسی نشان داد که تیمارهای آزمایشی باعث کاهش میانگین وزن، افزایش وزن روزانه و میزان دان
مصرفی در کل دوره پرورش شدند. نتایج آزمایش تیتر آنتی بادی تولیدی علیه ویروس نیوکاسل در 23
روزگی و اثر تیمار ها بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی دارای اختلاف معنی داری بود