تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی چاپ ) 1394 (به تکنیک ویلیام رومی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر،درصدد آن است که محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی را به روش ویلیام رومی
تحلیل نماید.تدوین و تألیف کتابهای درسی باید به شیوهایی تنظیم و سازماندهی شود که به
جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان، آنها را در جریان یادگیری فعال کند. . هدف
کلی این تحقیق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی براساس میزان به کارگیری شیوه
ارائه فعال در محتوای کتاب به روش ویلیام رومی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کتاب علوم
تجربی چهارم ابتدایی سال 4931 و نمونه 06 صفحه از این کتاب است. یافته های تحقیق نمایان
ساخت که ضریب درگیری متن، ) 4411 (است که نشان می دهد متن کتاب علوم تجربی چهارم
ابتدایی از ضریب درگیری مطلوبی برخوردار میباشد که نشانگر ارائه فعال محتوا و درگیری دانش
آموزان با فرآیند یادگیری و تفکر می باشد ،همچنین ضریب درگیری تصاویر نیز ) 4494 (تعیین
شد که نشان داد تصاویر کتاب، دانش آموز را در یادگیری به طور کامل درگیر می نماید و در بخش
تحلیل پرسش ها نیز ضریب درگیری ) 4410 (به دست آمد که نشان می دهد پرسشهای مطرح شده
در کتاب از نوع پرسشهای فعال است و با روش ارائه فعال در یادگیری هماهنگ میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پرستو نقدی؛المیرا احسانی نیا؛ملیکا دئفه جعفری؛ ۱۳۹۳، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی چاپ ) 1394 (به تکنیک ویلیام رومی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/7355-A-content-analysis-of-fourth-grade-science-book-published-(1394)-to-William-Rummy-s-Technique

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پرستو نقدی؛المیرا احسانی نیا؛ملیکا دئفه جعفری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل