بررسی اثر رژیم آبیاری بر گیاه گل گاوزبان

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

گاوزبان (Borago Officinalis L.) گیاهی است یکساله، از خانواده Boraginaceae که دارای خواص متعدد دارویی،

صنعتی و علوفه ای می باشد. برای بررسی نقش رژیم های مختلف آبیاری و تنش بر عملکرد و اجزاء عملکرد بابونه، سه رژیم12 و 15 روز مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. این ، آبیاری 7آزمایش در مزرعه ای تحقیقاتی در شهرستان خرم آباد در سال 1313 انجام گرفت . ارتفاع بوته، تعداد گل، وزن تر گل و عملکردبذر با فواصل یک هفته ای از اردیبهشت تا پایان دوره زایشی گیاه اندازه گیری شدند. نتایج مقایسه میانگین ها اختلاف معنیداری را نشان نمی دهند، نتایج با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند و تمامی تیمارها عملکرد یکسانی را از نظرآماری نشان دادند. این نکته که در هیچ یک از صفات زراعی اختلاف معنی داری مشاهده نشده است نشان دهنده مقاومت اینگیاه به خشکی می باشد. گرچه کمبود آب و تغییر رژیم آبیاری تأثیرات خود را عملاً بر درصد اسانس و مقدار ترکیبات آن نشانمی دهد