تحلیل معیارهای کیفیت محیط شهری هنگام بروز بحران های طبیعی ( مطالعه موردی : فضاهای آموزشی منطقه دو شهر رشت)

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

برنامه های ساماندهی حین بحران معمولاً جامع و چند بعدی نیستند . از آنجا که در بحران کمیت ساخت و سازها بیش از کیفیت آنها مورد توجه است وعمده این توجه نیز در قالب واحدهای اسکان موقت نمود پیدا میکند، در نتیجه بیشترین جنبه ای که در این امر مورد توجه قرار می گیرد بعد کالبدی فضاها است، سایر ابعاد مانند ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و یا بعد کیفی کالبدی به ویژه در محیط های عمومی شهری، کمتر مورد نظر است. بررسی کیفیت محیطهای آموزشی )مدارس( منطقه 2 شهرداری رشت حین بحران از اهداف اصلی این پژوهش بوده که به روش توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.