تحلیل معیارهای کیفیت محیط شهری هنگام بروز بحران های طبیعی ( مطالعه موردی : فضاهای آموزشی منطقه دو شهر رشت)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

برنامه های ساماندهی حین بحران معمولاً جامع و چند بعدی نیستند . از آنجا که در بحران کمیت ساخت و سازها بیش از کیفیت آنها مورد توجه است وعمده این توجه نیز در قالب واحدهای اسکان موقت نمود پیدا میکند، در نتیجه بیشترین جنبه ای که در این امر مورد توجه قرار می گیرد بعد کالبدی فضاها است، سایر ابعاد مانند ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و یا بعد کیفی کالبدی به ویژه در محیط های عمومی شهری، کمتر مورد نظر است. بررسی کیفیت محیطهای آموزشی )مدارس( منطقه 2 شهرداری رشت حین بحران از اهداف اصلی این پژوهش بوده که به روش توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.