)بررسی هزینه های پنهان ناشی از عدم رعایت ایمنی در پروژه های ساخت با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA )

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

با توجه به حوادث و خسارات بسیاری که سالانه در ایران به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در صنعتساختمان بروز مینماید، رسیدگی به این امر عنایت بیش از پیش مدیران ارشد این صنعت و برنامه ریزی های هدفمند در این خصوص را طلب مینماید. طبق مطالعه انجام گرفته در این تحقیق هزینه های پنهان ناشی از عدم رعایت ایمنی در پروژه ساختمانی 0555 واحدی مسکن مهر پردیس کرمانشاه به هفت گروه هزینه های اداری و نظارتی، هزینه های ضربتی، هزینه کارگران آسیب دیده، هزینه خدمه، هزینه آسیب به مواد و اثاثیه، هزینه کارگر جایگزین و هزینه تبعات روانی برای فرد و خانواده وی تقسیم بندی شدند و با استفاده از آنالیز PCA مشخص شد که همبستگی بین هزینه اداری، هزینه کارگران آسیب دیده و هزینه خدمه بیشتر می باشد و مقدار هزیته تبعات روانی اختلاف چشمگیری با سایر هزینه ها داشته و قابل تأملتر می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت موجود در صنعت ساختمان با وضعیت مطلوب فاصله ی زیادی داشته و توجه هرچه بیشتر دست اندرکاران مربوطه را طلب می نماید.