بررسی نشست سطحی زمین ناشی از تونل های دوقلو برای شرایط مختلف سازه ای تونل

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی پروفیل های نشست سطحی زمین دراثر ساخت تونل های دوقلوی نزدیک به هم با استفاده از روش تونل زنی سطحی می پردازد. در بخش مربوط، که تونل های دوقلو در ترتیب های انباشته و آفست حفر شده بود، نشست سطحی زمین برای 81 مقطع عرضی به طور مداوم درطول ساخت ثبت شد. به منظور بررسی شرایط مختلف تونل های دوقلو در منطقه مورد بررسی، مقطع جزئی، مقطع کامل، و مقطع پیش تنیده برای بررسی اتخاذ شد. نشست های سطحی ثبت شده و فرورفتگی های نشست سه مقطع انتخاب شده، گزارش و شرح داده شد. فرورفتگی های نشست سطحی ناشی از هریک از تونل های دوقلو توسط تابع گاوس اصلاح و متناسب شده است. پارامترهایی که فرورفتگی های نشست سطحی ناشی از هریک از تونل های دوقلو را مشخص می کند، ازجمله نشست بیشینه، درصد افت خاک، عرض فرورفتگی و عرض تجربی فرورفتگی را مشخص می کند، ارائه و مقایسه شده است.