بررسی عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

استفاده از فضای باز بسیار به درک حرارتی فرد از محیط بستگی دارد. سازگاری حرارتی که شامل سازگاری فیزیولوژی، روانی و رفتاری می باشد نیز نقش مهمی در ارزیابی محیط حرارتی کاربران ایفا می کند. که با وجود افزایش علاقه در مطالعات آسایش حرارتی در فضای باز، توجه کمی به آب و هوای گرم و خشک شده است. این مطالعه به بررسی تاثیر سازگاری فیزیولوژیکی و روانی افراد بر آسایش حرارتی کاربران در یک میدان عمومی می پردازد. جمع آوری داده ها با استفاده از اندازه گیری داده های کمی از ایستگاه سینوپتیک بهبهان گرداوری شده و همچنین به این منظور پرسشنامه به جهت ارزیابی حرارتی افراد توزیع گردید. نتایج تحلیلی تایید وجود سازگاری حرارتی و ویژگی های آن را تا نسبتی نشان می دهد. اگر چه ترجیح حرارتی آن ها به دمای خنک و تابش ضعیف خورشید است ولی با محیط حرارتی خود را انطباق می دهند