بررسی رابطه هوشمندسازی مدارس و میزان سرسختی روانشناختی معلمان دوره ابتدایی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

این پژوهش باهدف بررسی رابطه هوشمندسازی مدارس و میزان سرسختی روانشناختی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی شهرستان دلفان استان لرستان درسال تحصیلی 94-95 صورت گرفت. جامعه آماری در این - - - پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان دلفان بوده که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای ، تعداد
50 نفر در دو گروه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات موردنظر از پرسشنامه سرسختی - - روانشناختی )کوباسا و همکاران1982  ( استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های تعهد و کنترل در معلمان مدارس هوشمند دخترانه بیشتر از معلمان مدارس هوشمند پسرانه است، اما مؤلفه مبارزه جویی در معلمان مدارس هوشمند پسرانه بیشتر از معلمان مدارس هوشمند دخترانه است