اصول تعلیم و تربیت، در نظام تربیتی اسلام

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

موضوع تعلیم و تربیت، از ضروری ترین و پیچیده ترین مسائلی است که ذهن اندیشمندان را در طول تاریخ بشری به خود معطوف کرده است. تربیت- که همان پرورش استعدادهای نهفته انسانی و به تعبیر دیگر، به فعلیت رساندن هماهنگ تمام استعدادهای بشری است- ، مورد توجه دین مبین اسلام و اولیای آن بوده است و بلکه اصلی ترین هدف آن ها می باشد . در نظام تربیتی، پس از مبانی و اهداف تربیت، اصول تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی، به عنوان پی و ریشه تربیت و اهداف، به عنوان چشم اندازِ وضعیت مطلوب جلو ه گری می کنند. حلقه واس طِ بین آن دو، اصول تربیت است که به منزله ایدئولوژی تربیت، نقش اساسی دارد . در واقع، اصول تربیت، دستورالعمل های کلی هستند که حاکم بر همه روشهای تربیتی می شوند و از آنها گریزی نیست. اگر در امر تربیت، مبنایی تغییر کند، بالتبع، اصول مبتنی بر آن نیز تغییر می کند؛ اما از آن جا که مبانی دین اسلام ثابت و غیرمتغیر هستند، اصول تربیتی اسلام نیز ثابت خواهند بود. این اصول، ناظر به چگونگی تحقق تربیت و راهنمای عملی تدابیر تربیتی هستند