معنویت گرایی در آموزش پزشکی: ضرورتی مفقود شده در برنامه درسی پزشکی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

در طول تاریخ و از همان دوران آغازین علم طبابت، اعتقادات مذهبی و معنویت در طبابت و درمان نقش ویژهای داشته است به ویژه در فرهنگ اسلامی ایرانی سرزمین کهن ما پیوند عمیقی بین علم طبابت و سلامت با اعتقادات مذهبی وعوامل دینی وجود داشته است اما با گسترش روزافزون دانش بشری و ارتقای فناوریهای زیست پزشکی و فناوریهای نوین زیستی، توجه به مباحث مهمی چون ملاحظات اخلاقی، آموزش اخلاق پزشکی، توجه به ابعاد روحانی انسان و غیره بیش از پیش مطرح گردیده است. اصولاً حرفهی پزشکی و تمام شاخههای آن حرفهای مهم و حساس به شمار میآید که توجه به مبانی اخلاقی و انسانی در کنار مبانی و یافتههای نوین پزشکی از ضرورتهای اساسی است که میبایست در نظام جامع سلامت مورد توجه قرار گیرد. در کنار تولید علم و دانش،ضروری است که تقویت معنویت و شایستگیهای اخلاقی ومعنوی فرهنگ اسلامی در برنامههای علوم پزشکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای عملی و روشن برای کسب و ارتقای توانمندیهای معنوی و حرفهای مشخص گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف معنویت و تمایز آن در فرهنگ اسلامی و سکولار پرداخته و سپس در ادامه به جایگاه معنویت و سلامت معنوی در علوم پزشکی و برنامهدرسی معنوی در پزشکی تبیین می گردد