بررسی نقش سیمیلاتور تفنگ های سبک

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسي نقش یکي از تکنولوژي ها در حوزه آموزش و یادگیري علوم انساني میباشد كه در این ) بر مهارت تیراندازي 1 تحقیق ، نقش آموزش تیراندازي با سامانه هاي شبیه ساز لیزري اسلحه كلاشینکف (سیمیلاتور سربازان آموزشي دوره عمومي رزم مقدماتي  مركز آموزش مرزباني شهید رجایي  استان كرمانشاه توسط محقق مورد بررسي قرار گرفته است . در این تحقیق محقق براي نیل به اهداف تعیین شده از روش نیمه تجربي و مشاهدات میداني همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده نموده است . در این پژوهش مركز آموزش مرزباني شهید رجایي ناجا  نفر با استفاده از فرمول آماري 04 استان كرمانشاه بعنوان جامعه آماري انتخاب و از بین فراگیران آموزشي سربازي تعداد كوكران و الگوي نمونه برداري منظم بطور تصادفي بعنوان نمونه آماري برگزیده شدند  .پس از تقسیم آزمودنیها به  نفره تجربي و كنترل ، از آنان، جهت حضور فعال در مراحل مختلف تحقیق رضایتنامه و تعهد اخلاقي اخذ 24دوگروه كه آزمودنیهاي گروه كنترل طي دوازده ، گردید. در ابتدا از هر دو گروه تحت شرایط یکسان پیش آزمون تیراندازي اخذ جلسه، آموزش و تمرین تیراندازي به شیوه سنتي را زیر نظر مربي، با اسلحه جنگي كلاشینکف به پایان رساندند. همزمان با گروه كنترل ، آزمودنیهاي گروه تجربي نیز بمدت دوازده جلسه در كلاسهاي آموزش و تمرین تیراندازي با استفاده از  ، سامانه هاي  شبیه ساز شركت نمودند. در پایان دوره از هر دو گروه همانند پیش آزمون تحقیق، پس آزمون بعمل آمد مستقل و وابسته) تجزیه و t كه با استفاده از روش هاي آمار توصیفي (جداول و نمودارها ) و آمار استنباطي (آزمونهاي  - بین نتایج عملکرد تیراندازي پیش آزمون و پس آزمون گروه كنترل اختلاف معني 1 تحلیل یافته هاي تحقیق نشان داد :  α=0.05 - بین نتایج عملکرد تیراندازي پس آزمون هردو گروه اختلاف معني داري در سطح 2 داري مشاهده نشد .  - دیگر اختلاف معني دار مشاهده شده بین نتایج عملکرد تیراندازي پیش آزمون و پس آزمون گروه 3 مشاهده شد  .   بوده كه بیانگر تاثیر مثبت آموزش و تمرین با شبیه ساز تیراندازي بر عملکرد آزمون شونده هاي α=0.05 تجربي در سطح گروه تجربي مي باشد ، همچنین افزایش میانگین نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون گروه تجربي نیز از نکات قابل توجه در نتایج بدست آمده مي باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهدی محمدی؛2.فرانک موسوی؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش سیمیلاتور تفنگ های سبک، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8384-The-Role-of-the-simulators-gun-style

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهدی محمدی؛2.فرانک موسوی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل