بررسی علل و منشاء ایجاد گرد و غبار در ایران

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

یکی از مهمترین آلاینده های هوا که باعث تخریب محیط زیست می شود و اثر منفی بر روی سلامت انسانها دارد، گرد و غبار و ذرات معلق می باشد. در مقیاس جهانی سهم عمده گرد و غبار طبیعی، از مناطق خشک و نیمه خشک و به واسطه فرسایش بادی، وارد هوا می شود. رخداد خشکسالی و کاستی های مدیریتی در کشورهای عراق، عربستان، سوریه و کشورهای جنوبی خلیج فارس راهی شدن هر چه بیشتر ریزگردها و ذرات گرد و غبار به کشورمان را در پی داشته است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی چگونگی شکل گیری پدیده گرد و غبار و شناخت منشاء و مسیر ورود آنها به ایران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات نقشه های هواشناسی در منطقه می باشد. با بررسی تصاویر ماهواره ای و نقشه های هواشناسی و مقایسه آنها و همچنین بررسی آنها طی سالهای مختلف، شرق سوریه، عراق و بیابانهای عربستان به عنوان منشاء  گرد و غبار شناسایی شدند. نقشه های همدیدی نشان می دهند که در دوره گرم سال فرایندهای ترمودینامیکی و در اواخر دوره سرد سال فرایندهای دینامیکی مهمترین نقش را در شکل گیری و انتقال این پدیده ایفا می کنند.