اولویت بندی زمینه های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت استان تهران با استفاده از روش تاپسیس فازی

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

امروزه یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل این که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می کنند. هدف از نگارش این تحقیق، اولویت بندی مهم ترین حوزه های بخش صنعت و معدن، تجارت استان تهران جهت سرمایه گذاری می باشد و برای نیل بدین هدف، با به کارگیری از تکنیک تاپسیس در فضای فازی، مهم ترین حوزه های بخش صنعت و معدن، تجارت استان تهران را تحت عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار گرفته است. به جهت اهمیت بسیار زیاد تصمیمات مدیران بلند پایه ی این بخش که تصمیم گیرندگان مدل را تشکیل داده اند، تلاش شده تا نظرات ایشان هر چه بیشتر در مدل تحقیق به کار گرفته شود از این رو از منطق فازی و متغیرهای زبانی فازی جهت وزن دهی استفاده شده است. نتایج این تحقیق اولویت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت استان تهران را نمایان ساخته است و دست مایه ای برای تصمیم گیری مدیران ارشد این بخش بسیار مهم از استان تهران می باشد. در این تحقیق، سیزده بخش مختلف صنعت، معدن و تجارت استان تهران تحت تأثیر هفده عامل مؤثر بر سرمایه گذاری با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شده اند و در نهایت اولویت های مهم شناسایی شده اند.