متوازن سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مساله برنامه ریزی چند هدفه

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

     با بررسی تحقیقات صورت گرفته در رابطه با مدیریت پرتفوی با استفاده از مدل مارکوئیتز ،ضعف در نظر نگرفتن عوامل تأثیرگذار اساسی بر روی مسئله پرتفوی همواره به چشم خورده است.لذا برای افزایش انعطافپذیری سرمایهگذاران در انتخاب و توزین مجموعه اوراق بهادار توجه به عوامل محدودکننده و بهبوددهنده وضعیت سبد سرمایهگذاری ضروری به نظر میرسد .یکی از مسائلی که سرمایهگذاران در سطوح مختلف با آن روبرو هستند،تغییر سبد سرمایهگذاری فعلی به سبد سرمایهگذاری دیگری است که در این مسیر معیارهای متفاوتی همواره مورد بررسی قرار میگیرند. دراینبین مدلهای متنوعی برای متوازنسازی سبد سرمایهگذاری طراحی شده است که در این پژوهش دو مدل بر مبنای مسئله برنامهریزی چندهدفه ارائه خواهد شد که شامل اهدافی چون حداکثر سازی بازده، حداقلسازی ریسک، حداقلسازی هزینه، حداکثر سازی چولگی و حداقل سازی کشیدگی میباشند. بهمنظور مقایسه این دو مدل، در مدل دوم مفهومی به نام فروش استقراضی بهصورت الگوبرداری شده از کشور تایوان طرحریزی گردیده است.لازم به ذکر است برای مقایسه این دو مدل از دادههای واقعی بورس تهران و از ابزار تحلیل آماری شامل آزمونهای کولوموگراف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون ویلکاکسون - جهت مقایسه استفاده شده است.که پس از انجام آزمون نتیجه گرفته میشود که عملکرد مدل دوم که مفهوم فروش استقراضی را در بر دارد بهطور متوسط از عملکرد مدل اول بهتر است.