بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

        هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای تحقق هدف های پژوهش 1 فرضیه اصلی و 2 فرضیه فرعی تدوین شده است.نمونه مورد بررسی شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1389 تا 1393 می باشد.در این تحقیق ابتدا به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، ضریب واکنش سود ، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام پرداخته شده است. داده ها توسط نرم افزار eviews تجزیه و تحلیل شده است. تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. از نظر روش و ماهیت ، از نوع همبستگی می باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان می دهد که ، بین ارزش حقوق صاحبان سهام و ریسک شرکت بر ضریب واکنش سود تاثیر معناداری در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.