رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی با رویکرد روش فرایند تحلیل شبکهای -مطالعه موردی :شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

 این پژوهش بهمنظور بررسی رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی بارویکرد فرایند تحلیل شبکهای در شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران بوده که با استفاده از جدول مورگان 132 نفر بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس  و سلامت سازمانی هوی وفیلدمن ( استفاده شده که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ ( و روایی آنها با استفاده از نرمافزار PLS موردبررسی قرارگرفته است.