شناسایی عوامل تشکیل دهنده الگوی مدیریت ایرانی بر مبنای آموزه های فرهنگی کوروش کبیر

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

چه بسیار آموزههای مدیریت را که ریشه در گفتار و کردار آشنایان دارد، از زبان و قلم بیگانگان بازگو میکنیم ولی کمتر به آموزههای ناب مدیریت ایرانی توجه کرده ایم. در این مقاله با توجه به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق برای ارایه الگوی مدیریت ایرانی، استخراج آموزه های رهبری مدیریت کوروش کبیر، ضرورتی انکارناپذیر است. با شناخت صفات و مهارت های کوروش، میتوانیم آموزههای وی را در سراسر زندگی حرفهای خود به کار بندیم. یافتن مراتب همسنگ میان اعمال ما و رفتار شناسایی عوامل تشکیل دهنده الگوی مدیریت « کوروش، هم آموزنده است و هم سرگرم کننده. بنابراین قدم اول برای طراحی الگوی مدیریت بومی میباشد. لذا با ،» ایرانی بر مبنای آموزه های کوروش کبیر بیان هدف انجام تحقیق، متدولوژی و سوالات تحقیق، بیان گردید. با استفاده از منابع معتبر شرقی و یونانی موجود در این زمینه، آموزههای کوروش کبیر )بیش از 128 مورد( استخراج گردید و برای دریافت نظر خبرگان پرسشنامهای طراحی شد. در این تحقیق برای رسیدن به اجماع، از تکنیک دلفی 55 % و 75% استفاده شد و براساس نتایج حاصل از مرحله سوم در ،% در سه مرحله با ضریب تاثیر %55 65% و 88 مولفه، ، سنجش نظرات خبرگان، در قالب صفات، اصول و مهارتهای رهبری به ترتیب 1 تشخیص داده شد. نتیجه تحقیق بیانگر عوامل تشکیل دهنده الگوی مدیریت ایرانی بر مبنای » مهم « آموزه های کوروش کبیر در قالب مولفههای سه گانه که مورد اتفاق نظر و تایید خبرگان نیز میباشد. این مولفه ها و آموزهها، مبنای طراحی الگوی مدیریت بومی ایرانی خواهد بود که خلاء آن برای مدیریت جامعه و سازمان ها به شدت احساس می شود.