بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی در بین کارکنان شورای حل اختلاف شهرستانهای مرکز مازندران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

هدف اصلی اين تحقیق بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد کارکنان شورای حل اختلاف شهرستانهای مرکز مازندران آمل، بابل و محمودآباد  بود. روش تحقیق در اين مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 230 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان های مستقر در مرکز مازندران )آمل و بابل و محمودآباد ( میباشد روش تجزيه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی)شامل: آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون ضريب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی( به کمک نرم افزار 32 Spss بود