The relationship between independence and quality management disclosure of earnings management of listed companies on the Stock Exchange

چکیده مقاله

مدیریت سود در سوال هاي ادير در بردي از شوورکت هاي بورس اوراق بهادار تهران همچون دیگر بازارهاي سورمایه در اهان  گسترش یافته است. هدف از مدیریت سود الب سرمایه بيشتر با غير واقعي الوه دادن وضعيت مالي شرکت مي باشد. شنادت  عوامل مؤثر بر مدیریت سود و راه هاي به حداقل رساندن مدیریت سود در تحقيقات ادير بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است. در این پایان نامه که روش پانل دیتا 1 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته ا ست به برر سي ارتباط بين کيفيت اف شاء اطلاعات،ا سقلال مدیریت و مدیریت سود بين تعداد 83 شرکت پذیرفته شده در و در طول سال هاي 1387 الي 1393 در بورس اوراق بهادار تهران پردادته شد و از شادص هاي به موقع بودن افشاء ، قابل اتکا بودن افشاء ، استقلال هيئت مدیره و اندازه شرکت به عنوان متغير هاي کنترلي و براي تعدیل رابطه بين کيفيت اف شاء اطلاعات ، ا ستقلال مدیریت و مدیریت سود ا ستفاده گردید. پس از انجام آزمون هاي مربوط به داده هاي پانلي و انتخاب روش مناسوووب تخمين به عنوان نتيجه گيري مي توان عنوان کرد بين کيفيت اف شاء اطلاعات و ا ستقلال مدیریت و مدیریت سود رابطه معني دار واود دارد همچنين بين قابل اتکا بودن و به موقع بودن افشاي اطلاعات شرکت و مدیریت سود در شرکت هاي منتخب مورد بررسي معني دار مي باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، The relationship between independence and quality management disclosure of earnings management of listed companies on the Stock Exchange، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8548-The-relationship-between-independence-and-quality-management-disclosure-of-earnings-management-of-listed-companies-on-the-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل