مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری، ساختار سرمایه و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

محافظه کاری، یك ویژگي مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابي به  کیفیت گزارش های خود از آن استفاده مي کنند. این پژوهش، به مطالعه ارتباط محافظهکاری  حسابداری، ساختار سرمایه و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. هدف پژوهش حاضر بررسي فرضیه های محافظه کاری با ساختار سرمایه و پرداخت سود به سهامداران است. در راستای تحقیق این هدف، دو فرضیه اصلي طراحي و با انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي بازده زماني 5 ساله ، 1389 الي 1393، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده های ترکیبي است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان مي دهد که بین محافظهکاری مشروط و ساختار سرمایه رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بین محافظهکاری غیرمشروط و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته شد و همچنین نتایج بیان مي کند که بین محافظهکاری مشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و معنادار وجود دارد. بین محافظهکاری غیرمشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و معنادار وجود دارد. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته مي شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حامد فلامرزی ؛ملیحه مجیدی؛ ۱۳۹۵، مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری، ساختار سرمایه و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8549-Its-study-accounting-conservatism,-capital-structure-and-dividend-payments-in-companies-listed-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حامد فلامرزی ؛ملیحه مجیدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل