بررسی رابطه بین مالکیت نهادی فعال و تأمین مالی خارجی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تامین مالی خارجی و مالکیت نهادی فعال در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388-1392می باشد که – تعداد 151شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشانگر این است که بین مالکیت نهادی فعال و تامین مالی خارجی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.