بررسی رابطه بین مالکیت نهادی فعال و تأمین مالی خارجی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تامین مالی خارجی و مالکیت نهادی فعال در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388-1392می باشد که – تعداد 151شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشانگر این است که بین مالکیت نهادی فعال و تامین مالی خارجی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.