بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه و اقشای اختیاری اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را به منظور شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه که سهامداران را به سرمایه گذار پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می دهد عملکرد مطلوب آن صنعت است و دستیابی به عملکرد بهینه در شرکتها نیز در گروی مدیریت شرکتها خواهد بود. هدف اصلی گزارشگری مالی تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های ارتباط بین افشاء اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است از لحاظ روش، علی)پس از وقوع( و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در فاصله زمانی بین سالهای 1387 تا 3131 جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه مناسب استفاده گردیده است. همچنین از نرم افزار SPSS برای پردازش اطلاعات و آزمونهای آماری استفاده شده است.