ارزیابی ارتباط افشای داوطلبانه ریسک در گزارش سالانه برای سرمایهگذاران در پیشبینی بازده آینده

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه افشای داوطلبانه ریسک و بازده سهام در شرایط کلی بازار و نیز در شرایط رکود و رونق بازار بوده است. در این راستا بازده سهام بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای افشای ریسک؛ افشای ریسک در شرایط رکود بازار و افشای ریسک در شرایط رونق بازار بهعنوان متغیرهای مستقل اصلی تعریف شدهاند؛ و متغیرهای حاشیه سود، اهرم مالی، اندازه شرکت، سودآوری شرکت، نرخ رشد کل ارزش دفتری دارایی و لگاریتم ارزش دفتری سهام بهعنوان سایر متغیرهای مستقل تعریف شدهاند.تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیهبر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی میباشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی میباشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 3193 ( میباشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 351 شرکت جمع - پنجساله )سالهای 3131 آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 331 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین افشای داوطلبانه ریسک و بازده سهام در شرایط کلی بازار و نیز در شرایط رکود بازار رابطه وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، ارزیابی ارتباط افشای داوطلبانه ریسک در گزارش سالانه برای سرمایهگذاران در پیشبینی بازده آینده، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8553-Evaluate-the-relationship-between-voluntary-disclosure-of-risks-in-the-annual-report-for-investors-to-predict-future-returns

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل