بررسی رابطه بین افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. برای اندازه گیری افشای مشارکت اجتماعی, به عنوان یکی از شاخصهای مسئولیت اجتماعی مطابق مدل)نیروانتو و همکاران، و صالح و  همکاران، استفاده شده است. و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران بهره گرفته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. روش شناسی از نوع پس رویدادی است، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطلاعات گذشته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های فعال در بورس  اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 1392 می باشد که تعداد 117 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از – تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشانگر رابطه مثبت و معنادار بین افشای مشارکت اجتماعی با کارایی سرمایه گذاری می باشد.