بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و حسابداری

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایش بود. که به لحاظ هدف؛ کاربردی، به لحاظ فرایند اجرا؛ مقطعی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه تهران بود. حجم نمونه 50نفر تعیین شد. شیوهی نمونهگیری برای دسترسی به نمونههای مورد مطالعه نمونه گیری دردسترس بود. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای متغیر مستقل؛ استفاده از فناوری اطلاعات و برای سه مؤلفه متغیر وابسته )ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(؛ قابلیت مقایسه ای اطلاعات کیفی حسابداری ، متغیر قابلیت اعتماد اطلاعات کیفی حسابداری متغیر قابلیت مربوط بودن اطلاعات کیفی حسابداری در قالب مقیاس پنج درجه ای لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، تا حدی، کم و خیلی کم( تنظیم شد. برای بررسی روایی پرسشنامهها از روایی قضاوتی )اظهارنظر صاحب نظران( و صوری استفاده شد. 5 بود بیانگر هماهنگی درونی گویهها و تأیید / از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیرهای تحقیق بالاتر از 7 پایایی پرسشنامهها بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون استنباطی )رگرسیون دو متغیره( با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. نتایج نشان داد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرزانه صابرتنها ؛صادق بی باک ؛ ۱۳۹۵، بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و حسابداری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8556-Examining-The-relationship-between-IT-and-accounting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرزانه صابرتنها ؛صادق بی باک ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل