فرار مغزها از جنوب به شمال علل و پیامد ها

چکیده مقاله

سرمايهی انسانی عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف عمیق تکنولوژيکی، کاهش نقش مزيت نسبی طبیعی و افزايش نقش مزيت نسبی اکتسابی کشورهای درحال توسعه، محسوب میشود، به همین منظور سهم قابل توجهی ازمنابع آنها صرف آموزش نیروی انسانی می شود . اما زمانی که بايد سرمايه انسانی مورد بهره برداری قرارگیرد، به شکل فرار مغزها خارج شده و زيان جبران ناپذيری متوجه کشورهای درحال توسعه می کند بنابراين شناسايی علل فرارمغزها می تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزايش ضريب ماندگاری آنها مؤثر باشد . تئوری های موجود و نتايج مطالعات انجام شده بیانگر آن است کهفرار مغزها تابع عوامل اقتصادی ازجمله نرخ بیکاری، دستمزد نیرویکار و شکاف شاخص رفاهی بین ايران و اروپا میباشد و نتايج تحقیق حاضر نیز بیانگر آناست که : )الف( نرخ بیکاری تأثیر مثبت و مهمیبر فرار مغزها از ايران به اروپا دارد، )ب( دستمزد نیروی کار در ايران ارتباط معکوس و معنیداری بر پديده فرار مغزها دارد، )ج( شکاف شاخص رفاهی بین جنوب و شمال و جانشینهای آن از جمله شکاف درآمد سرانه، شکاف تشکیل سرمايه ثابت سرانه و شکاف مخارج ملی سرانه بین جنوب و شمال تأثیر مستقیم و معنیداری بر فرار دانش آموختگان از جنوب به شمال دارد و )د( عوامل سیاسی اجتماعی از جمله جنگ، حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی و فساد يا خط قرمز بوروکراسی نیز بصورت مثبتومعنیدار بر پديده فرار مغزها مؤثر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، فرار مغزها از جنوب به شمال علل و پیامد ها، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8557-The-causes-and-consequences-of-brain-drain-from-south-to-north

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل