سنجش امکان احیای مجدد در بافت های ناکارامد شهری باکاربست مدل SWOT (مورد پژوهی: محله فیض آباد در بافت مرکزی شهرکرمانشاه)

چکیده مقاله

بخش مرکزی شهرها بسته به شرایط و ویژگيهای خاص هر شهر و در سطوح مختلف شفهری بفه نوفوان پهوفه هایی است که مهمترین و برترین فعاليتها را در خود جای داده است.این بخش به نووان قلف و موتفور توسفعه شهرها محسوب می گردند، چراکه ضمن دربرگرفتن بخش نمدة موفاب مفالی، انسفانی، اجتمفانی، اقتصفادی و کالبدی شهر، به نووان نقطه ثقلی در نظامهای فعاليتی و ارتباطی شهر نمل می کوود. هدف از پژوهش حاضفر شواخت نوامل و زميوه های قوت، ضع ، فرصت و تهدید تأثيرگذار بر سوجش امکفان احيفای مجفدد در باففت های ناکارامد شهری در محله فيض آباد شهرکرمانشاه و نيز دست یافتن به راهبردهای حاصل از این پژوهش در مدل SWOT است. روش تحقيق دراین پژوهش توصفييی_تحليلفی و از نفوک کفاربردی بفوده و بفا توجفه بفه گستردگی محدوده تحقيق، بهصورت پيمایشی و با استياده از تکويک پرسشوامه انجام گرفته است. حجم نمونفه ساکوان محله فيض آباد کرمانشاه 044 نير بوده است. که این پرسشوامه ها به صورت مقطعی در دو مفاه از 1 تفا 04 تير ماه 1031 و 1 شهریور تا آخر شهریور 1031 در تمام روزها و در طول تمام روز صبح، ظهر و نصر توزیگردید که جامعيت داشته باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم یاوری؛سجادنقدی چقاگنوجی؛سمیرایاوری؛ ۱۳۹۵، سنجش امکان احیای مجدد در بافت های ناکارامد شهری باکاربست مدل SWOT (مورد پژوهی: محله فیض آباد در بافت مرکزی شهرکرمانشاه)، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10061-Assessment-of-thePossibility-of-City-Renovation-in-the-Urban-Insufficiency

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم یاوری؛سجادنقدی چقاگنوجی؛سمیرایاوری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل