بررسی اثر ماده فعال سطحی بر ساختار و خواص شیشه زیست فعال 77S

چکیده مقاله

وجود تخلخلهای نانومتری در ساختار شیشههای زیست فعال، میتواند بر روی خواص زیستی آنها اثر بگذارد. در تحقیق حاضر، اثرگذاری ماده فعال سطحی بر روی شیشه زیست فعال موردبررسی قرارگرفته است. برای این هدف، شیشه زیست فعال 77S - با روش سل ژل و با استفاده از ماده فعال سطحی غیر یونی تریتون ایکس 111 (Triton X-100) تولید شد. بهمنظور بررسی رفتار حرارتی، بررسی ساختاری و شیمیایی، خواص فیزیکی و ریختشناسی به ترتیب آزمونهای STA ، XRD ، FTIR ، BET و FE-SEM انجام شد. بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون عملیات حرارتی، دمای 551 درجه سانتی گراد بهعنوان دمای شیشهای شدن ساختار انتخاب شد. با انجام آزمون پراش اشعه ایکس از آمورف بودن ساختار اطمینان حاصل شد و سپس با آزمون FTIR نوع پیوندهای شیمیایی ایجادشده در ساختار مشخص شد. نتایج بهدستآمده از آزمونها نشاندهنده اثرگذاری ماده فعال سطحی در مقدار تخلخلهای ایجادشده در ساختار شیشه بود. از آزمون BET ایزوترم جذب از نوع IV و مقدار سطح ویژه برای نمونه بدون استفاده از ماده فعال سطحی /g2m 33/66 و برای نمونه با استفاده از ماده فعال سطحی /g2m 33/6 بهدست آمد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هدیه نجاتی راد؛علی اصغر بهنام قادر؛مژگان باقری؛ ۱۳۹۵، بررسی اثر ماده فعال سطحی بر ساختار و خواص شیشه زیست فعال 77S، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10127-Effect-of-surfactant-on-structure-and-properties-of-77S-bioactive-glass

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هدیه نجاتی راد؛علی اصغر بهنام قادر؛مژگان باقری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل