بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT ) بر کاهش استرس دانشجویان دختر آموزشکده فنی حرفه ای شهرستان میبد

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت استرس در زندگي و درمان آن، هدف تحقیق حاضر؛ بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش وتعهد) ACT ( بر كاهش استرس دانشجویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دختر دانشكده فني شهر میبد هستند، كه با نمونه گیری در دسترس تعدادی از آنان انتخاب شده و پس از اجرای آزمون استرس هولمز و راهه) 7697 (، تعداد 03 دانشجو كه نمره آنها در آزمون از حد وسط بالاتر بود، به عنوان دانشجوی برخوردار از استرس بالا، انتخاب شدند. به منظور سنجش اثر بخشي، نمونه آماری به دو گروه 78 نفره، آزمایش )در معرض درمان( و گواه تفكیك شده و پس از جمع آوری داده های چهار آزمون، از طریق پرسشنامه، داده ها با استفاده از Spss20 مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه آزمون كواریانس با احراز پیش فرضهای لازم، نشان داد، نمره پسآزمون استرس بین دو گروه آزمایش و كنترل ≥ 3/ پس از كنترل نمره پیشآزمون دارای تفاوت معنادار است ) 38 Sig (. به عبارت دیگر نمره استرس گروه آزمایش به طور معناداری پایینتر از گروه كنترل است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا غلامیان شورک؛دکتر محمد حسن گرامی؛دکتر محمد حسین فلاح یخدانی؛ ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT ) بر کاهش استرس دانشجویان دختر آموزشکده فنی حرفه ای شهرستان میبد، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10155-Effectiveness-of-acceptance-and-commitment-therapy-on-stress-reduction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا غلامیان شورک؛دکتر محمد حسن گرامی؛دکتر محمد حسین فلاح یخدانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل