بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهرستان کرمانشاه

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمانشاه که در 4961 مشغول به تحصیل هستند میباشد. نمونه پژوهش حاضر به حجم 401 نفمر دانشآمموز از مططم - سال 69 متوسطه انتخاب گردیده است. روش نمونهگیری پژوهش نیز از نوع تصادفی خوشهای چنمد مرحلمهای میباشمد. در این پژوهش برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه پمن عماملی NEO-FFI و بمرای سمنجش انگیمزش پیشرفت از پرسشنامه هارتر استفاده شد است. برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نممرات دانشآمموزان در پایان ترم استفاده شده است. نتای حاصل از پژوهش بیانگرآن است که ارتباط معناداری بین ویژگیهای شخصمیتی مادران و عملکرد تحصیلی وجود ندارد. اما این ارتباط برای ویژگیهای شخصیتی مادر و انگیزش تحصمیلی معنمادار است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا فتحی سنقری؛دکتر کریم افشارینیا؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهرستان کرمانشاه، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10167-investigate-the-correlation-between-features-of-mothers���-personalities

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا فتحی سنقری؛دکتر کریم افشارینیا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل