عملکرد غیرمالی بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی شرکت ها

چکیده مقاله

پيشرفت در صنعت هر كشور و رشد توليدات، مستلزم برنامه هاي سرمایه گذاري كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانه ي عظيمي در اقتصاد هر كشور به دست مي آید. این تحقيق با استفاده از اطلاعات مربوط به 135 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1389 الي 1393 تلاش مي نماید تا به تجزیه و تحليل شرایط مقدم بر مخارج سرمایه اي و سنجش این مطلب كه عملکرد غير مالي مربوط به وضعيت محصول و بازار محصول)نسبت بدون نقص و نسبت سهم بازار( ممکن است تصميمات مربوط به سرمایه گذاري هاي مالي شركت ها را تحت تاثير قرار دهد، بپردازد. روش پژوهش در مقاله حاضر روش همبستگي با استفاده از تحليل رگرسيوني مي باشد. فرضيه ها با استفاده از رگرسيون هاي خطي چند متغيره و با استفاده از داده هاي تركيبي در سطح 5 % آزمون شده است. نتایج حاكي از این است كه، بين عملکرد غير مالي در بازار محصول و مخارج سرمایه اي آتي رابطه معناداري وجود دارد به طوریکه هر اندازه كه نسبت بدون نقص فعلي بدتر و نسبت سهم بازار محصول پایين تر باشد، مخارج سرمایه اي آتي بالاتر مي باشد. لذا شركت هاي با نرخ نقص بالا براي حفظ قابليت رقابت بازار خود به منظور افزایش عملکرد، سرمایه گذاري مالي گسترده اي در مخارج سرمایه اي انجام مي دهند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا پورزمانی؛حمید رضا اموروند؛ ۱۳۹۵، عملکرد غیرمالی بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی شرکت ها، دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10273-the-relationship-between-non-financial-performance-in-product-market-and-capital-expenditure

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا پورزمانی؛حمید رضا اموروند؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل