گزینش بهترین گونه ها جهت جنگل کاری در ارتفاعات مختلف با استفاده از مدل HOF (مطالعه موردی: جنگلهای راش سری یک و پنج کلاردشت)

چکیده مقاله

با شننناخ گونهها و رویشننگاههای آنها، جنگلکاری با هزینه کمتر و موفقی و بازده بیشننتری ان ا میگیرد. عوامل رویشننگاهی، مانند ارتعاا از سننری دریا در رابره با انتگان گونه برای جنگلکاری از اهمی ویژهای برخوردار اسن . هدا از ان ا ایپ وژوهش، تعییپ اوتیمپ ووشنش گونههای گیاهی در امتداد گرادیان ارتعاعی و معرفی مناسن تریپ گونهها جه جنگلکاری در ارتعاعات مگتلف اسن . برای ایپ منظور، ابتدا در امتداد یک تران سک ) شمال- جنون( در جنگلهای سری یک و ونج کلارد ش ، 30 رُلوه به ابعاد 20 × متر 20 متر برای آشنننکونهای درختی و درختچهای )رُلوه اول( و 30 رُلوه )در درون رُلوه اول( به ابعاد 10 × متر 10 متر برای آشکون علعی )رُلوه دو ( در محل حضور گونة راش ویاده شد. سپس در درون هر رُلوه با استعاده از امتیازات تعدیل شنندة برآون بلانکه، درپنند ووشننش گونههای گیاهی برآورد گردید. جه تعییپ اوتیمپ ووشش گونههای گیاهی در امتداد گرادیان ارتعاعی از مدل HOF استعاده شد. اوتیمپها بهپورت مقادیری در طول محور X که سنری زیر منحنی به یکدو ماکزیمپ خود میرسند، تعریف گردید. نتایج مرالعة ما نشنان داد که اغل گونههای درختی )بهغیر از گونة نمدار( برای جنگلکاری در ارتعاعات بالابند جنگلهای شننمال، مناسنن اند. ما دریافتیپ که بهطور میانگیپ، اوتیمپ ووشننش گونههای موجود در آشننکون علعی در ارتعاعات بالاتری اسنن .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، گزینش بهترین گونه ها جهت جنگل کاری در ارتفاعات مختلف با استفاده از مدل HOF (مطالعه موردی: جنگلهای راش سری یک و پنج کلاردشت)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10289-Choose-the-best-species-for-reforestation-in-different-heights-using-HOF-model

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل