برآورد رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز شهری با استفاده از نرمافزارهای HEC-HMS و Civil Storm (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر اصفهان)

چکیده مقاله

بیشتر اراضی کشور ایران در کمربند خشک و نیمهخشک کره زمین واقعشده، جایی که بارش کم و نامنظم است و بخش عمده آب حاصل از بارش سریعاً بهصورت رواناب سطحی از دسترس خارج میگردد. به همین خاطر اکنون تمایل به گزینههای کمهزینه و نیز پایدار افزایش پیداکرده است که عمدهترین آنها به عملیات جمعآوری آب باران و نیز استحصال آب از منابع غیرمتعارف بازمیگردد. هدف از تحقیق حاضر، برآورد رواناب شهری بهمنظور استفاده در فضای سبز منطقه 6 شهر اصفهان میباشد. در این پژوهش، به منظور برآورد رواناب شهری از دو مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS 3.5 و Civil Storm v8i استفادهشده است. از این دو نرمافزار برای شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب استفاده گردید، با استفاده از این دو مدل میزان رواناب حوزه و حجم سیلاب برآورد گردیده است و از نرمافزار GIS برای تعیین پارامترهای فیزیکی حوزه )شامل مساحت، محیط، شیب، مرکز ثقل( استفادهشده است. برای محاسبه رواناب دو روش استدلالی و شماره منحنی SCS بهکار برده شد. مجموع نیاز آبی روزانه فضای سبز شهری منطقه 6 شهرداری اصفهان معادل 530 مترمکعب میباشد که بر اساس نتایج حاصل از HEC-HMS میتوان با تعبیه مخزنی به گنجایش 2000 مترمکعب به ذخیره رواناب تولیدی و استفاده بهمنظور آبیاری فضای سبز منطقه موردمطالعه اقدام کرد. براساس دادههای مورد نیاز مدل HEC-HMS ، این مدل در مقایسه با مدل Civil Storm تخمین بهتری از رواناب شهری ارائه داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهسا جباری ملایری؛جهانگیر عابدی کوپائی؛ ۱۳۹۵، برآورد رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز شهری با استفاده از نرمافزارهای HEC-HMS و Civil Storm (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر اصفهان)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10294-Estimation-of-Urban-Runoff-for-Irrigation-of-Urban-Landscape-Using-HEC-HMS

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهسا جباری ملایری؛جهانگیر عابدی کوپائی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل