بررسی تطبیقی تمایزیافتگی خود، طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه زنان مطلقه و متاهل

چکیده مقاله

هدف پژوهشی حاضر بررسی تطبیقی تمایزیافتگی خود، طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه زنان مطلقه و متاهل شهر گرگان است. روش، در این مطالعه علی مقایسه ای تعداد 33 نفر از زنان مطلقه و متاهل ) 14 مطلقه و 14 نفر متاهل( شهرستان گرگان در پاییز 4331 به روش غیرتصادفی قضاوتی انتخاب شدند. و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های از پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ) YSQ-SF (، حمایت اجتماعی ادراک شده ) MSPSS ( و تمایز یافتگی خود ) DSI ( پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره) MANOVA ( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت افراد مهم، گریز عاطفی، نقص/ شرم، وابستگی / بیکفایتی، خود تحول نایافته / گرفتار، خود کنترلی ناکافی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی، از خرده مقیاس های تمایز خود، حمایت اجتماعی ادراک شده، طرحواره در دو گروه زنان مطلقه و متاهل با توجه به تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا تفاوت معناداری در سطح ( P<0.001 ( وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که از فاکتورهای اساسی در طلاق و یا ادامه ی زندگی نقش حمایت های اجتماعی و هیجانات می باشد، و پرداخت اجتماعی به مسایل حمایتی و آموزشی زنان را دوچندان می نمایید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نصیره مقدم فر؛مهدیه ذکایی آشتیانی؛ ۱۳۹۵، بررسی تطبیقی تمایزیافتگی خود، طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه زنان مطلقه و متاهل، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10406-comparison-differentiation-of-self,-early-maladaptive-schemas

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نصیره مقدم فر؛مهدیه ذکایی آشتیانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل