اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان

چکیده مقاله

زمینه و هدف: تشخیص، درمان، پیامدها و اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان موجب استرس، اضطراب و افسردگی می شوند.گروه درمانی شناختی رفتاری یکی از مؤثرترین اشکال مداخله موجود برای زنان مبتلا به سرطان پستان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان است. مواد وروش ها : پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 43 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش )هر گروه 24 نفر( جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ) DASS-21 ( و روش مداخله گروه درمانی شناختی رفتاری بود که در طی 21 جلسه 01 دقیقه ای و به صورت هفتگی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس ) ANCOVA ( استفاده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرجان خطیبیان؛عطا شاکریان؛ ۱۳۹۵، اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10409-The-effectiveness-of-cognitive-behavioral-group-therapy-on-decreasing

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرجان خطیبیان؛عطا شاکریان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل