بررسی مقایسه ای رفتارهای خودتخریب گرانه، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی در مردان در حال بهبودی و معتاد

چکیده مقاله

هدف پژوهشی حاضر بررسی تطبیقی تطبیقی رفتارهای خودتخریب گرانه، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی در مردان در حال بهبودی و معتاد شهر گرگان است. روش، در این مطالعه علی مقایسه ای تعداد 07 نفر از مردان ساکن در مراکز اقامتی شهرگرگان و افراد معتاد ) 53 نفر درحال ترک و 53 نفر معتاد( شهرستان گرگان در پاییز 1533 به روش خوشه ای چند مرحله ای در گروه افراد در حال ترک و در گروه معتادین به روش دردسترس انتخاب شدند. و از آنها شرکت کنندگان خواسته شد تا به پرسشنامه های آزمون باورهای غیر منطقی جونز ) IBT (، پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی ) DTS ،) سنجش رفتارهای خودتخریب گرایانه محمدیان ) 1511 (، پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره) MANOVA ( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع بین نیاز به تایید دیگران، تمایل به سرزنش، بی مسولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب، اجتناب از مشکل، وابستگی، از مقیاس باورهای غیرمنطقی و تحمل از مقیاس تحمل پریشانی هیجانی، و رفتارهای خودتخریب گرایانه کلی طرحواره در دو گروه در مردان در حال بهبودی و معتاد با توجه به تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا تفاوت معناداری در سطح ) Pتوجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که وضعیت افراد در حال بهبود هر چند به طور موقت نشان دهنده ی بهبود روانشناختی و تمایل بازگشتی به جامعه را نشان می دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ناهید رامک؛علیرضا همایونی؛علیرضا سنگانی؛ ۱۳۹۵، بررسی مقایسه ای رفتارهای خودتخریب گرانه، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی در مردان در حال بهبودی و معتاد، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10425-Comparison-of-Self-Destructive-Behavior-inquisitive,-irrational-beliefs

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ناهید رامک؛علیرضا همایونی؛علیرضا سنگانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل