رابطه سلامت روان با کیفیت زندگی کارگران معادن ذغال سنگ و کارگران معادن واریزه منطقه البرز مرکزی

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی کارگران شاغل در معادن زیر زمینی ذغال سنگ و کارگران شاغل در معادن روزمینی واریزه کوهی منطقه معدنی البرز مرکزی انجام گرفت. روش این پژوهش همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ موقعیت میدانی میباشد. جامعة آماری در این پژوهش شامل کلیه کارگران شاغل در معادن زیرزمینی و واریزه کوهی البرز مرکزی که تعداد آنها 051 نفر میباشد انتخاب شدند. نمونه این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید که تعداد 011 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه SCL-90 و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی 61 سوالی شربون ) SF-36 ( استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مولفه های سلامت روان )پرخاشگری، اضطراب فوبیک، شکایت جسمانی، وسواس فکری عملی، حساسیت میان فردی، افسردگی، روان پریشی، پارانوید و اضطراب( با کیفیت - زندگی کارکنان ارتباط منفی را دارند. بدین ترتیب می توان دریافت که سلامت روان در کیفیت زندگی کارگران معدن نقش دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سورنا میرمیرانی؛دکتر نادر امامقلی پور آهنگر؛دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ۱۳۹۵، رابطه سلامت روان با کیفیت زندگی کارگران معادن ذغال سنگ و کارگران معادن واریزه منطقه البرز مرکزی، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10426-Relationship-between-mental-health-with-quality-of-life-workers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سورنا میرمیرانی؛دکتر نادر امامقلی پور آهنگر؛دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل