اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر اصفهان

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست شهر اصفهان در سال 5931 بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه بود. بدین 51 ساله شهر اصفهان در سال 5931 - منظور از بین جامعه آماری موردنظر که کلیه نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 51 بود، تعداد 01 نفر بهطور تصادفی و بر اساس معیارهای ورود و خروج پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین ) شدند)هر گروه 01 نفر(. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس خودکارآمدی نظامی و همکاران) 5331 و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی) 5330 (. پس از آن شرکتکنندگان در گروه آزمایش طی 1 جلسه 31 دقیقه ای، تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) ACT ( براساس بسته مداخلاتی هایز و گریگ ) 0115 ( قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره) ANCOVA ( نشان داد که درمان ACT موجب افزایش معنادار خودکارآمدی و بهبود معنادار کیفیت 1/ زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شده است) 11 P< (.با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر تاثیر درمان ACT بر افزایش خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، میتوان از این روش بهعنوان یک روش مداخلهای و درمانی برای ای افراد استفاده نمود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ابوالقاسم قاسمی هرندی؛دکتر الهام فروزنده؛ ۱۳۹۵، اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر اصفهان، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10457-The-effectiveness-of-Acceptance-and-Commitment-Therapy‎-on-self-‎efficacy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ابوالقاسم قاسمی هرندی؛دکتر الهام فروزنده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل