بررسی پیامدهای انزوای اجتماعی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر پیامدهای انزوای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. انزوای اجتماعی بهمعنای دور شدن از پیوندهای اجتماعی، ارتباطات نهادی یا مشارکت در جامعه است. تنهایی، به عنوان همتای ذهنی انزوای اجتماعی به معنای انزوای عاطفی و یا تجلی ذهنی نارضایتی بهخاطر تماسهای اجتماعی بسیار اندک است. انزوای اجتماعی، در بعد عینی، همان ترکیب شبکهیاجتماعی است. پژوهش جاری کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی، احساس آنومی و بیقدرتی را به عنوان پیامدهای انزوای اجتماعی در نظر گرفته است.

در بررسی نتایج با شاخص آماری همبستگی پیرسون به این نتیجه رسیدیم که رابطهی کلیهی متغیرها در سطح معناداری 000/0 دیده میشوند. در نتیجه، برای گریز از پیامدهای زیانباری چون بیهنجاری و افسردگی و بیقدرتی و کاهش عزت نفس در جامعه، لازم است به هر دو بعد انزوای اجتماعی توجه بیشتری نمود. تحقیق علتهای انزوای اجتماعی و جستوجوی راهکارهای کاهش انزوا و تنهایی، مکمل این پژوهش خواهد بود .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عبدالحسین نبوی ؛لیلا فلاحی سرابی ؛ ۱۳۹۴، بررسی پیامدهای انزوای اجتماعی، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11052-Study-the-implications-of-social-isolation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عبدالحسین نبوی ؛لیلا فلاحی سرابی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل