شناسایی راهکارهای ترویجی موثر در نظام ثبت و حمایت از ارقام جدید گیاهی در ایران از دیدگاه متخصصان

چکیده مقاله

یکی از عناصر مهم در بخش کشاورزی استاندارد کردن محصولات کشاورزی و بهره وری بیشتر از ارقام گیاهی مرغوب و سالم می باشد که با استفاده از روش های مختلف آموزشی ترویجی مناسب می توان به این اهداف دست یافت. به همین منظور، دستیابی به افزایش تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی به صورت پایدار با استفاده از ارقام اصلاح شده گیاهی با عملکرد کمی و کیفی بالاتر، از اهداف  نظام ثبت و حمایت از ارقام جدید گیاهی به شمار می رود، که با فراهم کردن زمینه های لازم، ضمن حفظ حقوق مالکیت معنوی، موجب تشویق بهنژادگران گیاهی، بویژه بخش خصوصی، به سرمایه گذاری و انجام تحقیقات برای تولید ارقام جدید گیاهی برتر می گردد. پژوهش حاضر به شناسایی راهکارهای موثر ترویجی در ثبت و حمایت از ارقام جدید گیاهی در ایران، از طریق استفاده از روش های ترویجی انبوهی، گروهی و انفرادی پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 100 نفر از محققین و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی – همبستگی و از پرسشنامه به عنوان اصلی ترین ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون، حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل تحقیق که شامل روش های انبوهی، روش های انفرادی و روش های گروهی می باشد ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته ترویج نظام ثبت و حمایت از ارقام جدیدگیاهی در ایران از طریق رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر این موضوع است که استفاده از روش های ترویجی گروهی در تغییرات متغیر وابسته، بیشترین تاثیر را در تحقیق مورد مطالعه داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فراز صادقی مقدم؛سید محمد ملا نوروزی؛ ۱۳۹۴، شناسایی راهکارهای ترویجی موثر در نظام ثبت و حمایت از ارقام جدید گیاهی در ایران از دیدگاه متخصصان، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11158-Identification-of-effective-promotion-strategies-in-the-system-of-registration-and-protection-of-new-plant-varieties-in-Iran-from-the-perspective-of-specialists.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فراز صادقی مقدم؛سید محمد ملا نوروزی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل