مقایسه میزان کیفیت زندگی بین همسران بیماران سرطانی و همسران عادی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی؛ سلامت عمومی، عملکرد جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی،محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط بین همسران بیماران سرطانی وهمسران عادی می باشد. این پژوهش از نوع مقایسه ای می باشد. جامعه این پژوهش تمام زنان و مردان عادی و همسر بیماردر شهرستان رشت در سال 5931 می باشند. تعداد نمونه 022 نفر بوده که 12 زن سالم، 12 زن همسر بیمار، 12 مرد سالم و12 مرد همسر هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامهکیفیت زندگی SF36 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و از آمار استنباطیآزمون F و آزمون کروس کال والیس به کمک نرم افزار spss استفاده شد. بر پایه آمار با اطمینان 33 % می توان گفت میزانخرده مقیاس های سلامت عاطفی، عملکرد جسمانی، محدودیت جسمانی، محدودیت هیجانی، خستگی یا نشاط در زنان همسربیمار بیشتر از دیگر گروه ها و میزان عملکرد اجتماعی در زن همسر عادی بیشتر از دیگر گروه ها؛ و درد در زنان و مردانهمسر عادی بیشتر از دیگر گروه ها؛ و میزان سلامت عمومی در مردان همسر بیمار بیشتر از دیگر گروه ها می باشد.باتوجه به یافته می توان دریافت که زنان همسر بیمار در برابر بیماری همسرشان از بیشترین آسیب پذیری برخوردار بوده ومردان عادی در شرایط طبیعی زندگی از بهترین شرایط زندگی برخوردار می باشند. به مسئولین پیشنهاد می شود تا برای این
بیماران و همسرانشان امکانات و شرایطی را فراهم نمایند تا بتوانند میزان کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی پرهیزکار خاجانی؛گیلدا دیگان؛محمدمهدی پسندیده؛زهرا علی پور؛مریم فرهادی؛ ۱۳۹۴، مقایسه میزان کیفیت زندگی بین همسران بیماران سرطانی و همسران عادی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11278-Comparison-of-quality-of-life-between-spouses-of-cancer-patients-and-normal-husbands

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی پرهیزکار خاجانی؛گیلدا دیگان؛محمدمهدی پسندیده؛زهرا علی پور؛مریم فرهادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل