مدلسازي عددي میرایی ویسکوز معادل دیوار برشی  فولادي کوپل تحت   آنالیز چرخه اي

چکیده مقاله

   یکی از روشهای جدید برای ایجاد مقاومت جانبی در برابر بارهای زلزله و باد، استفاده از دیوار برشی فولادی کوپل است. دیوار برشی فولادی کوپل از دو دیوار برشی فولادی جدا که با یک تیر کوپل به هم متصل شدهاند، تشکیل شده است. در روشهای طراحی جدید در نظر گرفتن رفتار غیر خطی و میزان جذب انرژی امری مهم است در این صورت بررسی میرایی ویسکوز معادل برای این نوع از سیستمهای سازهای مسئلهای مهم است. در این مقاله مقادیر میرایی ویسکوز معادل چهار دیوار برشی فولادی کوپل یک طبقه با طول تیر کوپل متفاوت، بر اساس روش بارگذاری چرخهای تعیین شده و میزان جذب انرژی مدلها مورد بررسی قرار گرفته است. این میرایی از مجموع میرایی ناشی از رفتار خطی مصالح و میرایی ناشی از رفتار غیر خطی بدست میآید. در این مقاله از راهنمای طراحی دیوار برشی فولادی AISC 20 برای طراحی مدل دیوار برشی فولادی کوپل استفاده شده است. برای بررسی مقایسهای میرایی ویسکوز معادل از چهار دیوار برشی فولادی کوپل یک طبقه با عرض کلی دهانه ثابت، مدل شده در نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. سپس مدلها را تحت آنالیز چرخهای قرار داده و با استفاده از روش موجود مقدار میرایی ویسکوز معادل محاسبه شده است. در نهایت میرایی ویسکوز معادل را با استفاده از روشهای موجود برازش کرده و با هم مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ، با کم کردن طول تیر کوپل)سبک شدن پروفیل های مصرفی( مقدار وزن فولاد مصرفی کاهش و درجه کوپلینگ افزایش مییابد و بر اساس نمودار استاتیک خطی تقریبا با افزایش عرض دهانهی هر دیوار برشی فولادی، مقادیر مقاومت حد نهایی کاهش مییابد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین ثابت تبار؛مریم پور دربندي ؛ ۱۳۹۴، مدلسازي عددي میرایی ویسکوز معادل دیوار برشی فولادي کوپل تحت آنالیز چرخه اي، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11411-Numerical-modeling-of-viscous-damping-equivalent-to-the-coupling-steel-shear-wall-under-cyclic-analysis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین ثابت تبار؛مریم پور دربندي ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل