بررسی تأثیر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی

چکیده مقاله

محافظهکاری و اجتناب مالیاتی ازجمله سیاستهایی هستند که میتوانند بهمنظور انگیزههای مالیاتی مورداستفاده شرکتها قرار گیرند .شواهد حاکی از این میباشد که محافظهکاری ابزاری رایج و قابلقبول برای کاهش مالیات بردرآمد شرکتها میباشد. این پژوهش به بررسی تأثیر میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتیِ شرکتهای پذیرفتهشده در  شرکت طی سالهای 051 ساله است، در این پژوهش دادههای 01 بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. دوره زمانی پژوهش  در قالب کل شرکتها بررسی و نتایج بهدستآمده تجزیهوتحلیل شده است. در تجزیهوتحلیل دادهها از دو معیار 0131-29 مختلف سطح اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر هزینه مالیات (معیار معکوس اجتناب مالیاتی) و تفاوت دفتری مالیات (معیار مستقیم اجتناب مالیاتی)) استفاده شده است. بررسیهای انجامگرفته بر روی ارتباط میان محافظهکاری و اجتناب مالیاتی بیان میدارد که تأثیر محافظهکاری بر نرخ مؤثر هزینه مالیات (معیار معکوس اجتناب مالیاتی)، مثبت هست. به عبارتی در شرکتهای با سطح بالای محافظهکاری، نرخ مؤثر هزینه مالیات، بیشتر و درنتیجه سطح اجتناب مالیاتی، کمتر است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر محمد کیامهر ؛زینب قنبری ؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1164-Effects-of-conservatism-in-financial-reporting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر محمد کیامهر ؛زینب قنبری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل