بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: بانکهای صادرات استان کردستان(

چکیده مقاله

پژوهش کنونی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات و میزان رضایت مردم از خدمات در بانكهای صادرات استان کردستان ایران با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازهگیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات دریافتکنندگان خدمات میباشد، انجام گرفته است. در این پژوهش، بررسی میزان شکاف بین انتظارات و خدمات ادراک شده توسط مشتریان بانك صادرات در هر یك از ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان به عنوان اهداف تحقیق مدنظر میباشد. روش تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق برای انتخاب شعبهها از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید شهاب موسوی جزی؛نیکبخش جوادیان؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: بانکهای صادرات استان کردستان(، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12099-The-Effect-of-Service-Quality-on-Customer-Satisfaction-Using-the-Servqual-Model-(Case-Study:-Export-Banks-of-Kurdistan-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید شهاب موسوی جزی؛نیکبخش جوادیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل