تحلیل و بررسی روشهای ساخت در انبوه سازی و ارائه مدل مناسب جهت پیاده سازی کاهش قیمت تمام شده در شرکت های تعاونی مسکن استان فارس

چکیده مقاله

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. بخش تعاون زمینه مستعدی برای اعمال سیاستها و خط مشی های دولت جمهوری اسلامی ایران در کلیه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی جامعه بویژه تولید و تامین مسکن می باشد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ شرکت های تعاونی مسکن کارمندان و کارگران می باشند ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴـﮑﻦ اﻗﺸـﺎر ﮐـﻢ درآﻣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، تحلیل و بررسی روشهای ساخت در انبوه سازی و ارائه مدل مناسب جهت پیاده سازی کاهش قیمت تمام شده در شرکت های تعاونی مسکن استان فارس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ . این پژوهش با هدف شناسايي و وزن‌دهي شاخص‌هاي موثر برکاهش هزینه درپروژه های شرکت های تعاونی مسکن استان فارس صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا به بررسي عمیق ادبيات موضوع و پژوهش‌هاي انجام شده داخلي  و خارجی پرداخته شد تا مهمترین معیار های موثر بر هزینه پروژه های شرکت های تعاونی مسکن استان فارس شناسایی شود.با توجه به هدف این تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي مي باشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در اين پژوهش از روشهاي مطالعه كتابخانه اي و نيز روشهاي ميداني نظير پرسشنامه استفاده شده است، مي‌توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي است. روشهاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به دو دسته كتابخانه اي و ميداني تقسيمش

در خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روشهاي كتابخانه اي و جهت گردآوري اطلاعات براي پاسخ به سوالات پژوهش از روش ميداني استفاده شد جامعه مورد بررسی این تحقیق را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکيل دادند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حميد روستا؛يحيي كاظمي ؛ ۱۳۹۵، تحلیل و بررسی روشهای ساخت در انبوه سازی و ارائه مدل مناسب جهت پیاده سازی کاهش قیمت تمام شده در شرکت های تعاونی مسکن استان فارس، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12953-Analysis-and-investigation-of-construction-methods-in-mass-production-and-providing-a-suitable-model-for-implementation-of-reduction-in-prices-for-housing-cooperatives-in-Fars-province.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حميد روستا؛يحيي كاظمي ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل